- PrivacyPolicy, informatie en voorwaarden

Belangrijke informatie en voorwaarden

Belangrijke informatie, voorwaarden en Privacy Policy

1. Algemeen

Pedicuresalon Marja de Groot werkt als professioneel bedrijf. De professionele werkwijze houd rekening met onderstaande algemene voorwaarden die in grote lijnen overeenkomt met de Algemene Leveringsvoorwaarden van de uiterlijke Verzorgingsbranche, AV CZ90 december 2009.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen en de klant en Liefde voor voeten tenzij er uitdrukkelijk en schriftelijk van af wordt geweken.

Een overeenkomst komt tot stand nadat de klant heeft gevraagd om een behandeling en Pedicuresalon Marja de Groot aangegeven heeft de behandeling uit te zullen voeren.

Met de algemene voorwaarden weet u als klant welke rechten en plichten u en Pedicuresalon Marja de Groot heeft.

 

 2. Afspraken.

Bij verhindering van de afspraak dient u deze spoedig, uiterlijk 24 uur van te voren af te melden. In dien u de afspraak niet tijdig nakomt zal ik het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling bij u in rekening brengen.

Indien u meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag ik verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Bij verhindering van af Pedicuresalon Marja de Groot meld ik u dit zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voor afgaande aan de afspraak.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

3. Behandeling

Pedicuresalon Marja de Groot staat ervoor dat de door haar verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst, dat de werkzaamheden worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming is met de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen volgens de richtlijnen van de H.A.M. (Hygiëne, Arbo en Milieu) volgens de Branche van Pedicure. Pedicuresalon Marja de Groot licht de klant in over de aard en omvang van de behandeling, en de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling.

 

4. Betaling

Pedicuresalon Marja de Groot vermeld alle prijzen, van de behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk, en op de website, en zijn inclusief 21% BTW  Prijswijzingen worden 30 dagen voor het ingaan bekend gemaakt en zichtbaar in de praktijk en op de website vermeld. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt.

Betaling van behandeling of producten is mogelijk per contant of facturering. Indien er sprake is van facturering dan dient het bedrag binnen 14 dagen per bank of giro te zijn voldaan. Na 14 dagen niet voldaan volgt er een herinnering, Pedicuresalon Marja de Groot heeft het recht hiervoor extra kosten in rekening te mogen brengen.

 

5. Privacy en persoonsgegevens

Tijdens het eerste bezoek aan of van Pedicuresalon Marja de Groot wordt er een anamnese af genomen. Gegevens die noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig en verantwoord uitvoeren van een behandeling zullen worden besproken. Geeft u niet de juiste informatie over uw gezondheid, medicatie en dergelijke die relevant is voor een verantwoorde behandeling en er ontstaat schade is Pedicuresalon Marja de Groot daar niet aansprakelijk voor. Pedicuresalon Marja de Groot behandeld de vertrouwelijke gegeven volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegeven.

Uw gegevens worden niet aan derde gegeven of gebruikt zonder uw schriftelijke toestemming.

Alle persoonlijke en vertrouwelijke informatie die in de praktijk worden besproken daarvan zijn beide verplicht tot geheimhouding.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicuresalon Marja de Groot verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Privacy Policy zoals deze ter inzage in de salon aanwezig is

Pedicuresalon Marja de Groot hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicuresalon Marja de Groot houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Pedicuresalon Marja de Groot  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Pedicuresalon Marja de Groot verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicuresalon Marja de Groot de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht.
 • Medische gegevens die nodig zijn voor het goed uitvoeren van toekomstige behandelingen.
  • Allergieen
  • ziektes als diabetes, reuma,
  • Zichtbare en onzichtbare klachten aan de voeten en nagels

Uw persoonsgegevens worden door  Pedicuresalon Marja de Groot opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Vervolgafspraken bij arts of podotherapeut

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Pedicuresalon Marja de Groot bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens {Organisatie} van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Pedicuresalon Marja de Groot

Schimmelstraat 8a

3842 CN

Harderwijk

pedicuresalonmarjadegroot@solcon.nl

06-12027802

 

6. Ambulant

Indien een behandeling bij de klant thuis plaatsvind i.v.m. ziek zijn, rolstoel gebonden of lopen niet gaat, dient de klant te zorgen voor voldoende ruimte en faciliteiten die nodig zijn om een goede behandeling mogelijk te maken. Tevens dient de klant te zorgen voor een zo hygiënisch mogelijke werkomgeving. Indien de klant deze normen niet of onvoldoende nakomt is Pedicuresalon Marja de Groot gerechtigd de behandeling te weigeren, dan wel te staken en het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de klant in rekening te brengen.

Indien niet wordt opengedaan en daardoor de behandeling niet kan plaats vinden, worden alsnog alle kosten in rekening gebracht en volgt er een factuur die men binnen 14 dagen per bank of giro dient te voldoen.

 

7. Aansprakelijkheid.

Pedicuresalon Marja de Groot is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door onjuiste en/of onvolledige verstrekte informatie door de klant over relevante lichamelijk aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

 

8. Beschadiging & diefstal

De klant is tegenover Pedicuresalon Marja de Groot aansprakelijk voor de door hem/haar aangerichte schade in de praktijk.

Diefstal wordt altijd gemeld bij de politie.

 

9. Garantie

Pedicuresalon Marja de Groot geeft de klant 1 week ( 7 dagen) garantie op de behandeling, 1 keer per behandeling.

De garantie vervalt indien:

 • De klant de adviezen van Pedicuresalon Marja de Groot omtrent het product of behandeling niet heeft opgevolgd.
 • De klant producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Dit is uitsluitend te beoordelen door Pedicuresalon Marja de Groot.

 

10. Klachten

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 3 werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Pedicuresalon Marja de Groot.

Uiterlijk 5 dagen na het ontvangen van de klacht krijgt u reactie van Pedicuresalon Marja de Groot. Indien een klacht gegrond is, zal Pedicuresalon Marja de Groot de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, volgens afspraak.

 

 11. Gedrag

In de praktijk gedragen klant en  pedicure zich naar behoorlijk gedrag volgens de algemene aanvaardbare normen. Onbehoorlijk gedrag van de klant geeft mij het recht om zonder opgaaf van reden te stoppen met behandelen en afspraken te maken.

 

12. Foto materiaal

Met toestemming van de klant, of collega, liefst schriftelijk, mogen foto’s op de website of face book worden geplaatst.

 

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen Pedicuresalon Marja de Groot en de klant is, voor zover deze algemene voorwaarden niet voorzien, het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.